Rok 2011

W Sali Kongresowej w Warszawie odbywa się zwołane w pilnym trybie Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze z udziałem m.in. prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego damy Pauline Green i współ-prezydenta Cooperatives Europe Felice Scalviniego; zebranych ponad trzy tysiące osób protestuje przeciwko prowadzonym w Sejmie pracom legislacyjnym nad nowymi, niekorzystnymi dla spółdzielni regulacjami prawnymi. Listy solidaryzujące się z postulatami polskich spółdzielców nadsyła wiele europejskich organizacji spółdzielczych. Ostatecznie Sejm wycofa się z projektów.

A na świecie?

W Moskwie zbiera się Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, podczas którego wiele miejsca poświęca się zagrożeniom dla spółdzielczości w Polsce. Jesienią rozpoczynają się obchody proklamowanego dwa lata wcześniej przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012. Ogłoszone zostaje hasło Roku „Spółdzielnie Budują Lepszy Świat” i przedstawione jego logo, a oficjalna inauguracja Roku następuje w Nowym Jorku podczas 66 Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a następnie w Cancun w Meksyku w trakcie obradującego tu Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego; do Rady MZS w wyniku wyborów uzupełniających wchodzi Janusz Paszkowski.