Rok 1979

Telewizja Polska rozpoczyna produkcję serialu historycznego w reżyserii Jerzego Sztwiertni, według scenariusza m.in. Stefana Bratkowskiego Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, który przypomni rolę, jaką odegrała polska spółdzielczość w podtrzymaniu polskości w zaborze pruskim; emitowany będzie dopiero za 3 lata.

A na świecie?

Zgromadzenie Ogólne ONZ po raz trzynasty przyjmuje raport Sekretarza Generalnego o stanie spółdzielczości oraz podejmuje uchwałę wspierającą rozwój spółdzielczości w krajach członkowskich; poprzednie takie dokumenty przyjęte były trzy lata wcześniej, będą również przygotowywane w nadchodzących latach. W Paryżu pod egidą oenzetowskiej agendy UNESCO spotyka się I Międzynarodowe Sympozjum Spółdzielczości Szkolnej. Również pod egidą ONZ trzy lata wcześniej odbyła się Konferencja ds. Osiedli Ludzkich (HABITAT I), podczas której podkreślano rolę spółdzielni w zaspokojeniu elementarnych potrzeb mieszkaniowych ludzkości. Powstaje kolejna europejska spółdzielcza organizacja branżowa – CECOP (Europejski Komitet Spółdzielni Pracy), a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, w rok po Wszechafrykańskiej Konferencji Spółdzielczej, otwiera swoje biuro regionalne dla Afryki Zachodniej w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Od dwóch lat działa założony przez francuskiego profesora Henri Desroche’a Międzynarodowy Uniwersytet Spółdzielczy, który przez kolejne 8 lat, jako „uniwersytet wędrujący i sezonowy”, będzie prowadził zajęcia w różnych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przed rokiem przyjął swoje studium podkreślające rolę spółdzielni i innych form gospodarki społecznej w polityce regionalnej i promowaniu demokracji. Pierwsza spółdzielnia powstaje w Laosie.