Rok 1960

Likwidacji ulega Centralny Związek Spółdzielczy, a jego funkcje przejmuje istniejąca nadal Naczelna Rada Spółdzielcza; powoływane są kolejne branżowe związki spółdzielcze.

A na świecie?

Obraduje XXI Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Lozannie, który kontynuuje dyskusje nad rolą spółdzielni w krajach rozwijających się. Od roku istnieje COGECA – Konfederacja Generalna Spółdzielni Rolniczych (obecnie Komitet Generalny Spółdzielni Rolniczych w Unii Europejskiej), druga z ponadnarodowych branżowych organizacji spółdzielczych krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; za dwa lata otworzy ona w Brukseli wspólny sekretariat z Komitetem Organizacji Zawodowych Rolników EWG COPA i obie organizacje będą coraz częściej traktowane wspólnie jako „COPA-COGECA”. W Niemczech (RFN), Francji, Izraelu i Kanadzie działają powstałe w ostatnich latach samodzielne bądź związane z uczelniami wyższymi instytuty spółdzielcze. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju już od roku udziela wsparcia finansowego programom rozwoju spółdzielczości. Pierwsze spółdzielnie powstają w Mikronezji i na kolejnych wyspach Karaibów.