Rok 1935

Zjazd Założycielski Ligi Kooperatystek Polskich w 1935 r. w Warszawie

Związek Spółdzielni Spożywców RP oficjalnie dołącza do swej nazwy człon „Społem” – w ten sposób usankcjonowana zostaje wieloletnia praktyka kojarząca polską spółdzielczość spożywców z tym ukutym jeszcze przez Stefana Żeromskiego określeniem. „Społem” ZSS RP zawiera umowę o współdziałaniu z powstałym rok wcześniej Związkiem Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych. Związek ten, jako druga (po „Społem”) polska organizacja, a jako pierwsza na świecie reprezentująca spółdzielnie rolnicze, przystępuje do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Przy znacznym wsparciu „Społem” odbywa się w Warszawie, z udziałem 123 pań, zjazd założycielski Ligi Kooperatystek; jest to ukoronowanie długoletnich starań Marii Orsetti, która sama staje na czele Ligi.

A na świecie?

W Stanach Zjednoczonych powstaje pierwsza wiejska spółdzielnia elektryfikacyjna – ruch tworzenia takich spółdzielni przybierze w dalszych w Ameryce latach ogromne rozmiary.