Rok 1832

W Poczdamie przychodzi na świat Augustyn Szamarzewski, później jeden ze słynnych wielkopolskich księży, którzy przyczynią się do bujnego rozwoju tutejszej spółdzielczości i powstania „wielkopolskiego systemu spółdzielczego” (zm. w 1891 r.).

Charles Fourier

A na świecie?

Trwa wielka fala tworzenia drobnych spółdzielni spożywców w Wielkiej Brytanii zapoczątkowana działalnością dr. Williama Kinga, propagatora myśli Owena, który w latach 1828-1830 wydawał wpływowe czasopismo The Co-operator, a w 1828 r. sam założył taką spółdzielnię w Brighton; łącznie tego typu inicjatyw będzie ok. 300, większość jednak długo nie przetrwa. W tym samym okresie zaczynają się regularnie odbywać brytyjskie kongresy spółdzielcze zbierające zwolenników kooperacji według modelu Owena. We Francji Charles Fourier rozpoczyna publikowanie cyklu ar tykułów w czasopiśmie Le Phalanstere (1832-1834), które podobnie jak wcześniej ogłoszone jego prace (zwłaszcza Le Nouveau Monde industriel et sociétaire, 1829), inspirują licznych działaczy i reformatorów społecznych do nieudanych najczęściej prób tworzenia wspólnot mieszkaniowo-wytwórczo-rolniczych zwanych falansterami, uważanych za pierwowzór totalnych spółdzielni, jak La Colonie w Condé-sur-Vesgre w pobliżu Paryża. W dalekim Pietrowsku Zabajkalskim już od roku działa Wielki Kar tel, uznawany za pierwszą spółdzielnię spożywców w Rosji, a założony przez grupę zesłanych na Sybir dekabrystów (niektóre źródła podają rok jego powstania 1825).